агксит

агксит

Алматинский государственный колледж сервиса и технологий (АГКСиТ) один из лучших колледжей города Алматы по подготовке специалистов в сфере подготовки рабочих специальностей. Ежегодно колледж становится победителем различных Республиканских соревнований. Колледж имеет отличную техническую и информационную базу. База позволяет подгатавливать специалистов высокого качества. Алматинский государственный колледж сервиса и технологий имеет так же хорошую преподавательскую базу. Учителя ежегодно повышают квалификации и закрепляют свои знания. Это в свою очередь положительно влияет на подготовку студентов и ихнее мастерство в своей сфере.

Almaty State College of Service and Technology (AGKSiT) is one of the best colleges in Almaty for training specialists in the field of training workers. Each year, the college becomes the winner of various Republican competitions. AGKSiT has an excellent technical and information base. The base allows AGKSiT to train high-quality specialists. The Almaty State College of Service and Technology also has a good teaching base. Teachers annually improve their skills and consolidate their knowledge. This, in turn, has a positive effect on student preparation and their skill in their field.

Алматы мемлекеттік қызмет және технология колледжі (AGKSiT) - бұл Алматыдағы жұмысшыларды даярлау саласында мамандар даярлайтын үздік колледждердің бірі. Колледж жыл сайын әр түрлі республикалық байқаулардың жеңімпазы атанады. AGKSiT тамаша техникалық және ақпараттық базаға ие. Базалық база AGKSiT-ге сапалы мамандар даярлауға мүмкіндік береді. Алматы мемлекеттік сервис және технология колледжі де жақсы оқу базасына ие. Мұғалімдер жыл сайын біліктіліктерін арттырып, білімдерін шоғырландырады. Бұл өз кезегінде оқушылардың дайындығына және олардың өз салаларындағы шеберліктеріне жағымды әсер етеді.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы