айти алматы

колледж

 

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы

    айти алматы

    В специалистах айти Алматы нуждается очень сильно. В сфере веб разработки, мобильных приложений, специалисты по обработке информации, разработчики базы данных и объектное ориентированное программирование. Высшие учебные заведения и колледж подготавливают специалистов и отправляют их на производственную практику на предприятия. Этот процесс очень важен при формирований у студента необходимых навыков и знаний для будущей работоспособности.IT индустрия в городе Алматы на данный момент в периоде развития и необходимы хорошие и знающие специалисты в этой сфере. Айти специалисты в Алматы зарабатывают в среднем 250- 300 тысяч тенге. Это зависит от знаний и умений специалиста.

    Almaty needs specialists very much. In the field of web development, mobile applications, information processing specialists, database developers and object-oriented programming. Higher education institutions and colleges train specialists and send them to practical training for enterprises. This process is very important in the formation of the student the necessary skills and knowledge for future performance.The IT industry in Almaty is currently in a period of development and good and knowledgeable specialists in this field are needed. Specialists in Almaty earn on average 250-300 thousand tenge. It depends on the knowledge and skills of a specialist.

    Алматыға мамандар өте қажет. Веб-өңдеу, мобильді қосымшалар, ақпаратты өңдеудің мамандары, мәліметтер базасын жасаушылар және объектіге бағытталған бағдарламалау. Жоғары оқу орындары мен колледждер мамандарды дайындайды және оларды кәсіпорындар үшін өндірістік тәжірибеге жібереді. Бұл процесс оқушының болашақ жұмысы үшін қажетті дағдылар мен білім қалыптастыруда өте маңызды.Қазіргі уақытта Алматыдағы IT индустриясы дамудың кезеңінде және осы салада білімді және білімді мамандар қажет. Алматыдағы мамандар орта есеппен 250-300 мың теңге табады. Бұл маманның білімі мен дағдыларына байланысты.