айти колледжі

айти колледжі

Қазіргі кезде Айти колледжі жетекші орында келеді. Колледждің келесідей мамаңдықтары бар. Айти колледжі қазіргі кезде нарыққа керекті мамандарды даярлау барысында. Колледжде келсідей мамандықтар бар, олар: Ақпаратты қорғау технигі, Техник-бағдарламашы, Дизайнер, Учет және аудит. IT колледжі қазіргі кезде жоғары оқу орындармен қатар, нарыққа қажетте мамандарды даярлауда. Ол мамандыр оқу барысында өз мамандықтары бойынша тәжірбиелерден өтеді. Тәжірбиеден өту барысында, студенттер мамандықты жақсы игеруге қажетті бүкіл ақпаратты алады.

В настоящее время Aitti College занимает лидирующую позицию. Колледж обладает следующими навыками: Aitti College в настоящее время готовит специалистов на рынке. Колледж имеет следующие специальности: техник информационных технологий, техник-программист, дизайнер, планировщик и аудит. IT College в настоящее время готовит специалистов на рынке наряду с университетами. Она проходит стажировку по своей специальности по своей специальности. Во время стажировки студенты получают всю информацию, необходимую для успешного выполнения работы.

At present, Aitti College is in the lead position. The College has the following skills: Aitti College is currently training specialists in the market. College has the following specialties: Information Technology Technician, Technician-Programmer, Designer, Scheduler and Audit. IT College is currently training specialists in the market, along with universities. She passes internships in her specialty in her specialty. During the internship, students receive all the information they need to master a good job.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы