алматинский государственный колледж сервиса и технологий алматы

алматинский государственный колледж сервиса и технологий алматы

В городе Алматы одним из самых успешных колледжей является Алматинский государственный колледж сервиса и технологий (АГКСиТ) который выпускает высококвалифицированных специалистов для рынка нашей страны. В колледже ежегодно выделяется большое количество грантных мест для желающих учиться в колледже и получить качественное образование. Также поступившим в колледж студенты будут получать ежемесячно государственную стипендию, а после окончания колледж гарантированно трудоустраивает своих выпускников. Также Алматинский государственный колледж сервиса и технологий (АГКСиТ) города Алматы большое внимание уделяет нуждающимся, многодетным семьям, семьям с инвалидностью. Студенты которые поступили на платную форму обучения имеют возможность перевестись или же получить скидки на обучение.

In the city of Almaty, one of the most successful colleges is the Almaty State College of Service and Technology (AGKSiT), which graduates highly qualified specialists for the market of our country. The college annually allocates a large number of grant places for those wishing to study in college and receive a quality education. Also, students who enter college will receive a monthly state scholarship, and after graduation, the college is guaranteed to employ their graduates. Also, Almaty State College of Service and Technology (AGKSiT) of the city of Almaty pays great attention to needy, large families, families with disabilities. Students who enrolled in a paid form of study have the opportunity to transfer or receive discounts on tuition.

Алматыдағы ең сәтті колледждердің бірі - Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі (AGKSiT), ол біздің еліміздің нарығы үшін жоғары білікті мамандарды дайындайды. Колледж жыл сайын колледжде оқуға және сапалы білім алуға ниет білдірушілерге көптеген гранттық орындар бөледі. Сондай-ақ, колледжге түсетін студенттер ай сайын мемлекеттік стипендия алады, ал оқу аяқталғаннан кейін колледжге өз түлектерін жұмысқа орналастыруға кепілдік беріледі. Сондай-ақ, Алматы қаласының Алматы мемлекеттік қызмет және технология колледжі (AGKSiT) мұқтаж, көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі отбасыларға үлкен көңіл бөледі. Ақылы түрде оқитын студенттерге оқу ақысын төлеуге немесе жеңілдіктерге қол жеткізуге болады.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы