колледж декоративно-прикладного искусства АКДПИ

колледж декоративно-прикладного искусства АКДПИ

Алматинскийколледж декоративно-прикладного искусства  АКДПИ им.О.Тансыкбаева – старейшее в Казахстане художественное учебное заведение, создан в 1938 году, осуществляет подготовку специалистов средне-профессионального художественного образования. За свою многолетнюю историю колледж выпустил более 5 ти тысяч специалистов в области искусства.
Колледж осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года №110.
Решением Совета колледжа от 15 ноября 2010 были определены: Миссия. Видение и стратегическое направление организации.

Миссия колледж декоративно-прикладного искусства  АКДПИ. Предоставление качественных и доступных образовательных услуг технического и профессионального образования в области искусства и культуры, способствующих формированию специалистов высокого профиля, подготовленных творчески применять полученные знания в условиях рыночной экономики.

Видение колледж декоративно-прикладного искусства  АКДПИ. Как одно из старейших учебных заведений в области искусства и культуры добиться лидерства в подготовке высокопрофессиональных конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям системы образования.

Стратегическим направлением в развитии Колледжа является модернизация учебного образовательного процесса, улучшение качества образования, повышение качества педагогических кадров и премтижа профессии учителя, достижение высокого ксчества подготовки и реализации образовательных программ, сопоставимых с уровнем лучших отечественных и мировых образцов.

________________________________________________________________

О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі - Қазақстандағы ең ежелгі көркем оқу орны, 1938 жылы құрылған, орта кәсіптік-техникалық білім беру үшін мамандар даярлауды қамтамасыз етеді. Колледж өзінің ұзақ тарихында өнер саласындағы 5 мыңнан астам мамандарды бітірді.
Колледж Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының 2010 жылғы 11 ақпандағы № 110 бұйрығымен бекітілген Жарғы негізінде жұмыс істейді.
Колледж Кеңесінің 2010 жылғы 15 қарашадағы шешімімен келесілер анықталды: Миссия. Ұйымның көрінісі және стратегиялық бағыты.

Миссия Өнер және мәдениет саласындағы техникалық және кәсіптік білімнің сапалы және қол жетімді білім беру қызметтерін ұсыну, нарықтық экономика жағдайында алған білімдерін шығармашылықпен қолдануға дайындалған жоғары білікті мамандардың қалыптасуына ықпал етеді.

Көру Өнер және мәдениет саласындағы ежелгі оқу орындарының бірі ретінде білім беру жүйесінің заманауи талаптарына жауап беретін жоғары кәсіби бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда көшбасшылыққа қол жеткізу.

Колледжді дамытудың стратегиялық бағыты - бұл білім беру процесін модернизациялау, білім беру сапасын арттыру, профессор-оқытушылар құрамының сапасын арттыру және оқытушылық мамандықты жоғарылату, үздік отандық және әлемдік стандарттар деңгейімен салыстыруға болатын жоғары сапалы дайындық пен білім беру бағдарламаларын іске асыру.

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!