колледжи в алматы

колледжи в алматы

Бесплатные обучения предлагают колледжи в Алматы и регионов. Гранты на обучение могут получиться все желающие выпускники девятых, десятых и одиннадцатых классов. Также ежемесячно колледж города Алматы выплачивают стипендию в размере шестнадцати тысяч тенге, повышенная стипендия составляет большое двадцати тысяч тенге. Чтобы получать повышенную стипендию студент должен учиться только на пять. Чтобы поступить на грантную форму обучения, абитуриент должен забрать документы из школы и сдать все необходимые документы в одни из колледжей города Алматы. После сдачи всех необходимых документов абитуриент должен пройти тест по общеобразовательным предметам. Колледжи в Алматы предоставляют отличные условия для Вашего качественного образования.

Colleges in Almaty and regions offer free tuition. Grants for training can be obtained by all interested graduates of the ninth, tenth and eleventh grades. Also, a monthly college of the city of Almaty is paid a scholarship in the amount of sixteen thousand tenge, an increased scholarship is a large twenty thousand tenge. To receive an increased scholarship, a student must study only five. In order to apply for a grant form of training, an applicant must pick up documents from the school and submit all necessary documents to one of the colleges in Almaty. After passing all the necessary documents, the applicant must pass the test in general subjects. Colleges in Almaty provide excellent conditions for your quality education.

Алматы және облыстардағы колледждер ақысыз оқу ұсынады. Оқуға арналған гранттарды барлық мүдделі тоғызыншы, оныншы және он бірінші сыныптардың түлектері ала алады. Сондай-ақ, Алматы қаласының ай сайынғы колледжіне он алты мың теңге көлемінде стипендия төленеді, жоғарылатылған стипендия - үлкен жиырма мың теңге. Жоғары стипендияға ие болу үшін студент небары бесеуі ғана оқуы керек. Оқудың гранттық формасына өтініш беру үшін талапкер мектептен құжаттарды алып, Алматыдағы колледждердің біріне тапсыруы керек. Барлық қажетті құжаттарды тапсырғаннан кейін талапкер жалпы пәндер бойынша тест тапсыруы керек. Алматыдағы колледждер сіздің сапалы білім алуыңызға жақсы жағдай жасайды.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы