Колледж МАБ

Колледж МАБ

Колледж Международной академии бизнеса ( колледж МАБ) один из лучших колледжей нашего города. Колледж МАБ предоставляет качественное образования для своих студентов. После окончания вы сможете поступить в один из высших учебных заведений нашей страны. Во время обучения в первом курсе вы будете проходить программу 10 и 11 классов. После чего во втором курсе постепенно начнутся спец дисциплины. К концу курса 2 вы будете проходить учебную практику. В третьем курсе вы будете изучать в основном дисциплины своей специальности. В конце третьего года обучения вы пройдете производственную практику, где вас обучат всем необходимым навыкам которые необходимы для вашего дальнейшего трудоустройства. В четвертом курсе вы будете учить только предметы связанные с вашей профессией. Со второго семестра вы будете писать дипломную работу и проходить практику уже с трудоустройством после окончания колледжа. Также после окончания вы сможете поступить в университет сдав тесты.

College of the International Academy of Business (MAB College) is one of the best colleges in our city. MAB College provides quality education to its students. After graduation, you will be able to enter one of the higher educational institutions of our country. During training in the first year, you will go through a program of 10 and 11 classes. Then in the second year special disciplines will gradually begin. By the end of course 2, you will be doing a practice. In the third year you will study mainly the disciplines of your specialty. At the end of the third year of study, you will undergo a practical training, where you will be trained in all the necessary skills that are necessary for your further employment. In the fourth year you will only study subjects related to your profession. From the second semester, you will write a thesis and practice already with employment after graduation. Also, after graduation, you can enter the university by passing tests.

Халықаралық Бизнес Академиясының Колледжі (MAB Колледж) - қаламыздағы үздік колледждердің бірі. МАБ колледжі студенттеріне сапалы білім береді. Оқуды бітіргеннен кейін сіз еліміздің жоғары оқу орындарының біріне түсе аласыз. Бірінші курста оқу кезінде сіз 10 және 11 сыныптардың бағдарламасынан өтесіз. Осыдан кейін екінші жылы арнайы пәндер біртіндеп басталады. 2 курстың соңында сіз практикалық сабақты өткізесіз. Үшінші курста сіз негізінен мамандықтарыңыздың пәндерін оқитын боласыз. Үшінші оқу жылының соңында сіз практикалық сабақтардан өтесіз, онда сізді әрі қарай жұмысқа орналасу үшін қажет барлық дағдыларға үйретесіз. Төртінші жылы сіз тек сіздің мамандығыңызға байланысты пәндерді оқитын боласыз. Екінші семестрден бастап сіз диплом жұмысын аяқтап, бітірген соң жұмысқа орналасасыз. Сондай-ақ, оқу бітіргеннен кейін тест тапсыру арқылы университетке түсуге болады.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы