колледж новых технологий алматы

колледж новых технологий алматы

Алматинский государственных колледж новых технологий (АГКНТ) предоставляет гранты (бесплатное обучение), стипендий для абитуриентов которые хотят поступить после 9, 10 и 11 классов. Колледж новых технологий алматы подготавливает специалистов по следующим направлениям: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), Швейное производство и моделирование одежды, Организация перевозок и управление движением на транспорте (в автомобильной отрасли). Колледж также отличается от других колледжей тем что ежегодно совершенствуется в внедрений новых технологий в процессе образования. Квалификации как: 1201123 – «Техник-механик», 1202063  «Техник», 1211083 «Модельер-конструктор», 1310063 «Техник-электроник», 1201092 – «Мастер по ремонту транспорта»

The Almaty State College of New Technologies (AGKNT) provides grants (free tuition), scholarships for applicants who want to enter after grades 9, 10 and 11. The College of New Technologies of Almaty prepares specialists in the following areas: Maintenance, repair and operation of road transport, Technical operation of transport electronic equipment (by mode of transport), Sewing production and modeling of clothes, Organization of transportation and traffic management in the automotive industry. The college also differs from other colleges in that it is annually improved in introducing new technologies in the educational process. Qualifications as: 1201123 - "Technician-mechanic", 1202063 "Technician", 1211083 "Fashion designer-designer", 1310063 "Technician-electronic", 1201092 - "Master of transport repair"

Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжі (AGKNT) 9, 10 және 11-сыныптардан кейін оқуға түсуге ниет білдірушілерге гранттар (ақысыз оқу), шәкіртақылар ұсынады. Алматы жаңа технологиялар колледжі келесі бағыттар бойынша мамандар дайындайды: автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, көліктік радиоэлектронды жабдықты техникалық пайдалану (көлік түрі бойынша), тігін өндірісі және киімдерді модельдеу, автомобиль өнеркәсібінде тасымалдауды және қозғалысты басқару. Колледждің басқа колледждерден ерекшелігі, ол жыл сайын оқу үрдісіне жаңа технологияларды енгізуде жетілдіріліп отырады. Біліктілігі: 1201123 - «Техник-механик», 1202063 «Техник», 1211083 «Дизайнер», 1310063 «Техник-электроник», 1201092 - «Көліктерді жөндеу шебері».

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы