Колледж престиж

 

Мемлекеттік лицензия №KZ24LAA00007917

Кəсіптік-техникалық білімнің мемлекеттік үлгідегі дипломы. КОЛЛКДЖ ТҮЛЕКТЕРІ жоғары оқу орындарына сұхбат арқылы, ұқсас мамандықтарға қысқартылған бағдарлама бойынша, ақылы түрде қабылданады. Білім сапасы жоғары. Кəсіби шеберлігі жоғары профессорлық-оқытушылық құрам. Аудиобейнелі, компьютерлік жəне интербелсенді құралдар қолданылатын заманауи оқыту əдістемелері. Бозбалаларды əскери қызметке шақыру кейінге шегеріледі.

 

МАМАНДЫҚТАР

0402000 «Дизайн (бейін бойынша)»

0505000 «Фото өнері»

0512000 «Аударма ісі (түрлері бойынша)»

0513000 «Маркетинг»

0515000 «Менеджмент»

0518000 «Есеп жəне аудит (сала бойынша)»

0511000 «Туризм (салалар бойынша)»

0514000 Бағалау (салалар жəне қолдану бойынша)

1226000 «Тамақтану кəсіпорындарының өнімін өндіруді ұйымдастыру мен технологиясы»

1304000 «Есептеу техникасы жəне ақпараттық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»

 

ОҚУ ТҮРІ

Негізгі орта білім негізінде (9 сынып) – күндізгі

Жалпы орта білім негізінде (11 сынып) – күндізгі, сырттай

 

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

 1. Білім туралы құжат (түпнұсқа)
 2. Жеке куәлік көшірмесі (туу туралы куәлік)
 3. Талапкер мен ата-анасының мекен -жайлық аңықтамалары (ХҚКО-нан).
 4. №086-н үлгісіндегі медициналық аңықтама, флорография кескіні.
 5. 063 үлгісіндегі алдын алу егу картасы (деңсаулық паспорты).
 6. 3х4 фотосуреті (6 дана).

Государственная лицензия №KZ24LAA00007917

Дипло м государственного образца технического и профессионального образования. ВЫПУСНИКИ КОЛЛЕДЖА зачисляются в высшие учебные заведения по собеседованию по сокращенной программе на родственные специальности на платной основе. Высокое качество обучения. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. Современные методики обучения с широким использованием аудиовизуальных, компьютерных и интерактивных средств. Для юношей отсрочка от призыва на военную службу.

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

0402000 «Дизайн (по профилю)»

0505000 «Фотодело»

0512000 «Переводческое дело (по видам)»

0513000 «Маркетинг»

0515000 «Менеджмент»

0518000 «Учёт и аудит (по отраслям)»

0511000 «Туризм (по отраслям)»

0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения)»

1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

На базе основного среднего образования (9 классов) - очная

На базе общег о среднего образования (11 к лассов) – очная, заочная

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

  1. Документ об образовании (оригинал).
  2. Копия удостоверения личности (свидетельство о рождении)
  3. Адресная справка абитуриента и родителей из ЦОНа.
  4. Медицинская справка формы 086-у.
  5. Карта профилактических прививок (форма 063/у).
  6. 6 фотографии 3х4.

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ НА ОБУЧЕНИЕ

и

КОМПЛЕКТ СТУДЕНТА НА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

 !!!