Колледж туран

Колледж туран

Колледж туран один из самых быстро развивающихся колледжей нашей страны. Колледж туран ежегодно выделяет большое количество бюджетных мест для абитуриентов для того чтобы они получили качественное образование. Колледж также отправляет своих студентов в различные предприятия для того чтобы студенты получили качественное обучение и навыки. Студенты после окончания смогут полностью конкурировать с выпускниками других колледжей для того чтобы получить желаемую работу в желаемом месте. Колледж туран также предлагает различные курсы по подготовке. Колледж ведет для своих очень интересную студенческую жизнь. После завершения колледжа выпускник может поступить в университет турана который тоже очень сильно цениться среди работодателей. Маркетинг, учет и аудит, информационные системы, менеджмент, переводческое дело, туризм, финансы. Это специальности по которым вы сможете обучиться в колледже.

Turan College is one of the fastest growing colleges in our country. Turan College annually allocates a large number of budget places for applicants so that they receive a quality education. The college also sends its students to various enterprises so that students receive quality training and skills. Students after graduation will be able to fully compete with graduates of other colleges in order to get the desired job in the desired place. Turan College also offers a variety of training courses. The college leads a very interesting student life for its own. After college, a graduate can enter the University of Turan, which is also very much appreciated among employers. Marketing, accounting and auditing, information systems, management, translation, tourism, finance. These are specialties in which you can study in college.

Тұран колледжі - еліміздегі қарқынды дамып келе жатқан колледждердің бірі. Тұран колледжі жыл сайын талапкерлерге сапалы білім алу үшін көптеген бюджеттік орындарды бөледі. Колледж сонымен қатар студенттерді сапалы білім алу үшін әртүрлі кәсіпорындарға жібереді. Оқуды бітіргеннен кейін қалаған жұмысқа қажетті мамандықты алу үшін студенттер басқа колледждердің түлектерімен толықтай бәсекеге түсе алады. Тұран колледжі сонымен қатар түрлі оқыту курстарын ұсынады. Колледж өте қызықты студенттік өмірді өткізеді. Колледжден кейін түлек Тұран университетіне түсе алады, бұл жұмыс берушілер арасында өте жоғары бағаланады. Маркетинг, есеп және аудит, ақпараттық жүйелер, менеджмент, аударма, туризм, қаржы. Бұл колледжде оқуға болатын мамандықтар.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы