Колледж Университета имени Д.А.Кунаева АСТ

Колледж Университета имени Д.А.Кунаева АСТ

Колледж Университета имени Д.А.Кунаева АСТ предлагает качественное образование! Получите ответы на все интересующие Вас вопросы! Звоните!

Колледж университета им. Д.А. Кунаева образован в августе 2002 года в городе Астана.

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основе государственной лицензии, выданной Министерством образования и науки РК от 27.05.09 г. № 0129838.

На сегодняшний день студентами колледжа являются 300 человек, обучающихся по таким специальностям, как «Правоведение», «Учет и аудит», «Переводческое дело», «Туризм», «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Все эти и другие дисциплины, входящие в обязательную программу обучения студентов колледжа преподают грамотные педагоги с многолетним стажем. Представители педколлектива колледжа имени Д.А.Кунаева не раз становились лауреатами профессиональных конкурсов и обладателями почетных званий.                              _______________________________________

Д.А. Қонаев атындағы университеттің колледжі AST сапалы білім ұсынады! Барлық сұрақтарыңызға жауап алыңыз! Маған қоңырау шалыңыз!

Университет колледжі. Д.А. Қонаев 2002 жылы тамызда Астана қаласында құрылды.

Колледж білім беру қызметін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 05.27.09 № 0129838 берген мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырады.

Бүгінгі таңда колледждің 300 студенті «Құқықтану», «Есеп және аудит», «Аударма ісі», «Туризм», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша білім алуда.

Колледж студенттеріне арналған міндетті оқу бағдарламасына енгізілген осы және басқа пәндердің барлығын көп жылдық тәжірибесі бар білікті оқытушылар жүргізеді. Д.А.Қонаев атындағы колледждің профессорлық-оқытушылық құрамы бірнеше рет кәсіби жарыстардың лауреаттары және құрметті атақтардың иегерлері болды.         _______________________________________

College of D.A. Kunaev University AST offers a quality education! Get answers to all your questions! Call me!

College of the University. YES. Kunaev was established in August 2002 in the city of Astana.

The college carries out educational activities on the basis of a state license issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 05.27.09, No. 0129838.

Today, 300 college students are studying in such specialties as “Jurisprudence”, “Accounting and Auditing”, “Translation Business”, “Tourism”, “Computer Engineering and Software”.

All these and other disciplines included in the compulsory training program for college students are taught by competent teachers with many years of experience. Representatives of the D.A. Kunaev college teaching staff more than once became laureates of professional competitions and holders of honorary titles.

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!