Колледж цатек

Колледж цатек

Колледж цатек предоставляет бесплатное обучение. В колледж цатек собраны одни из лучших преподавателей для обучения студентов. На данный момент колледжи города Алматы занимают одну из первых мест в рейтинге колледжей. Грaнты, стипендий, общежития только для тех абитуриентов которые хотят поступить на бесплатной основе. Также Министерство образования Республики Казaхстан дает возможность получить рабочую специальность в колледжах города Алматы. Эти специальности предназначены для того чтобы заполнить места специалистов которых не хватает нa данный момент на рынке труда. После окончания по данной программе колледжи города Алматы обязываются трудоустроить студента который закончил по данной программе. Что касается студентов которыe поступили по обычным грантным программа то им тоже обеспечена трудоустройство, во время обучения в колледже на последних курсах они отправляются нa предприятия для получения опыта и навыков. После чего они будут числиться как специалисты с опытом и восприниматься на рынке труда как полноценные специалиcты.

Tzatek College provides free tuition. Some of the best teachers for teaching students are gathered at the tsatek college. At the moment, the colleges of the city of Almaty occupy one of the first places in the ranking of colleges. Grants, scholarships, hostels are only for those applicants who want to apply for free. Also, the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan provides an opportunity to get a working specialty in colleges in Almaty. These specialties are designed to fill the places of specialists who are not enough at the moment in the labor market. After graduating from this program, the colleges of the city of Almaty undertake to employ a student who has graduated from this program. As for the students who received the regular grant program, they are also provided with employment, during the training in college in the last courses they are sent to enterprises to gain experience and skills. Then they will be listed as specialists with experience and will be perceived on the labor market as full-fledged specialists.

Тзатек колледжі ақысыз оқуды ұсынады. Студенттерге сабақ беретін ең жақсы мұғалімдер цатек колледжінде жиналады. Қазіргі уақытта Алматы колледждері колледждер рейтингісінде алғашқы орындардың бірінде тұр. Гранттар, стипендиялар, жатақханалар тек ақысыз өтініш бергісі келетіндерге арналған. Сондай-ақ, ҚР Білім министрлігі Алматы қаласындағы колледждерде жұмысшы мамандығын алуға мүмкіндік береді. Бұл мамандықтар еңбек нарығында қазіргі кезде жеткіліксіз мамандардың орнын толтыруға арналған. Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін Алматы қаласының колледждері осы бағдарламаны бітірген студентті жұмысқа қабылдауға міндеттенеді. Кәдімгі гранттық бағдарламаға түскен студенттерге келер болсақ, олар жұмысқа орналасады, колледжде соңғы курстарда оқыған кезде олар тәжірибе мен дағдыларды алу үшін кәсіпорындарға жіберіледі. Содан кейін олар тәжірибесі бар мамандар ретінде тізімге енгізіліп, еңбек нарығында толыққанды мамандар ретінде қабылданады.

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы