компьютерный программист

колледж

 

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы

    компьютерный программист

    Чтобы освоить профессию компьютерный программист Вам необходимо выучиться в колледже или в университете (ВУЗ). На данный момент Министерство образования Республики Казахстан ежегодно выделяет большое количество грантных мест для абитуриентов. Компьютерный программист изучает такие направления как База данных, Веб программирование, Сетевое и системное администрирование, Алгоритмизация и программирование, Защита цифровой информации, Объектно-ориентированное программирование и еще много другого. Во время обучения будущие программисты проходят производственные практики для получения и закрепления полученного опыта. Все Университеты и колледжы вы найдете на нашем сайте или же можете связаться чтобы получить полную информацию!

    To master the profession of computer programmer, you need to study at a college or university (university). At the moment, the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan annually allocates a large number of grant places for applicants. A computer programmer studies such areas as Database, Web Programming, Network and System Administration, Algorithmization and Programming, Digital Information Protection, Object-Oriented Programming and much more. During the training, future programmers undergo field trips to obtain and consolidate the gained experience. You can find all Universities and colleges on our website or you can contact to get full information!

    Компьютерлік бағдарламашы мамандығын игеру үшін колледжде немесе университетте (университет) оқу керек. Қазіргі уақытта, ҚР Білім министрлігі жыл сайын талапкерлерге көптеген гранттық орындар бөледі. Компьютерлік бағдарламашы мәліметтер базасы, веб бағдарламалау, желілік және жүйелік әкімшілендіру, алгоритмдеу және бағдарламалау, ақпаратты сандық қорғау, объектіге бағытталған бағдарламалау сияқты көптеген салаларды оқиды. Тренинг барысында болашақ бағдарламашылар жинақталған тәжірибені жинау және тәжірибе жинақтау мақсатында іссапарларға барады. Сіз барлық университеттер мен колледждерді біздің сайтымыздан таба аласыз немесе толық ақпарат алу үшін сізбен байланысуға болады!