Медицинский колледж Эмили

Медицинский колледж Эмили

Медицинский колледж Эмили предлагает качественное образование! Получите ответы на все интересующие Вас вопросы! Звоните!

Медицинский центр «Эмили» осуществляет подготовку специалистов по Государственному общеобязательному стандарту образования по специальностям:  «Сестринское дело», “Фармация”, “Лечебное дело”. Нашему учебному заведению присвоен Национальный сертификат «Лидер отрасли 2014» и медаль «Лидер отрасли 2014» по результатам ранжирования деятельности организаций Республики Казахстан в области образования. Медицинский колледж «Эмили» зарегистрирован в Интернет Альманахе Современной Истории Казахстана «ЗАЛ СЛАВЫ КАЗАХСТАНА». Обучение ведется по новым учебным планам и программам, составленным с учетом требований рынка труда и новейших достижений мирового опыта в области сестринского дела. Учебные планы и программы специальности интегрированы с планом и программой по подготовке специалистов сестринского дела с высшим образованием. В нашем учебном заведении работают квалифицированные преподаватели, имеющие педагогические категории, ученые степени докторов и кандидатов наук, магистры. Качественный уровень образования в нашем учебном заведении обеспечивает признанную конкурентноспособность наших выпускников. Выпускники нашего колледжа применяют свои знания и умения не только на территории Казахстана, но и за его пределами (Россия, Бельгия, Дания, Турция, Канада, Израиль, Германия, США).                                                                                                                                                                                                 _________________________________________

Эмили медициналық орталығы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша келесі мамандықтар бойынша мамандарды дайындайды: мейірбике ісі, фармация және жалпы медицина. Біздің оқу орнымыз Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы ұйымдардың қызметін саралау нәтижелері бойынша «Салалық көшбасшы 2014» Ұлттық сертификатымен және «Саланың көшбасшысы 2014» медалімен марапатталды. «Эмили» медициналық колледжі «ҚАЗАҚСТАН ДҮНИЕ ЖҮРГІЗУІ» Қазақстанның қазіргі заманғы Интернет-Альманахында тіркелген. Оқыту жаңа оқу жоспарлары мен бағдарламалар бойынша, еңбек нарығының талаптары мен мейірбике ісі саласындағы әлемдік тәжірибенің соңғы жетістіктерін ескере отырып жасалады. Мамандықтардың оқу жоспарлары мен бағдарламалары жоғары білімді мейірбике мамандарын даярлау жоспары мен бағдарламасымен біріктірілген. Біздің оқу орнымызда педагогикалық санаттары, докторлар мен ғылым кандидаттары, магистрлердің ғылыми дәрежелері бар білікті оқытушылар жұмыс істейді. Біздің оқу орнымыздағы білімнің жоғары деңгейі біздің түлектеріміздің танылған бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Біздің колледж түлектері өздерінің білімдері мен дағдыларын тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар оның шегінен тыс жерлерде де қолданады (Ресей, Бельгия, Дания, Түркия, Канада, Израиль, Германия, АҚШ)

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!