экономические колледжи алматы

экономические колледжи алматы

Экономические колледжи алматы только тут! Получите полную бесплатную консультацию у Нас! Все колледжи города Алматы! Все свежие информации по колледжам города Алматы! Гранты!Стипендий! Общежития! Скидки на обучения!В городе Алматы обучают несколько экономические колледжи, они обучают по следующим квалификациям: 1.Учет и аудит 2.Бухгалтерия 3.Менеджер4.Экономист . Колледжи города Алматы обучают студентов по модульному, линейному и дуальному методу(системе) обучения. Различаются системы тем что количество часов уделяемых для производственной практики гораздо больше в дуальной и модульной система. Линейная система более похожа на школьную система образования. Чтобы получить больше информации по колледжам позвоните или оставьте свои данные!!!

Almaty economic colleges are only here! Get a full free consultation with us! All colleges in Almaty! All the latest information on colleges in Almaty! Grants! Scholarships! Dorms! Discounts on tuition! In the city of Almaty, several economic colleges train, they teach in the following qualifications: 1. Accounting and auditing 2. Accounting 3. Manager 4. Economist. Almaty colleges teach students in the modular, linear and dual teaching method (system). Systems differ in that the number of hours devoted to production practice is much larger in a dual and modular system. The linear system is more like a school education system. To get more information on colleges, call or leave your details !!!

Алматы экономикалық колледждері тек осында! Бізбен толық ақысыз кеңес алыңыз! Алматыдағы барлық колледждер! Алматыдағы колледждер туралы барлық ақпараттар! Стипендиялар! Жатақханалар! Оқу ақысына жеңілдіктер! Алматы қаласында бірнеше экономикалық колледждер сабақ береді, олар келесі біліктіліктерге үйретеді: 1. Бухгалтерлік есеп және аудит 2. Бухгалтерлік есеп 3. Менеджер 4. Экономист. Алматы колледждері студенттерге модульдік, сызықтық және дуальды оқыту әдісі (жүйесі) бойынша сабақ береді. Жүйелер бір-бірінен ерекшеленеді, өндірістік тәжірибеге бөлінетін сағаттардың саны қос және модульдік жүйеде әлдеқайда көп. Сызықтық жүйе көбінесе мектептегі білім беру жүйесіне ұқсайды. Колледждер туралы қосымша ақпарат алу үшін қоңырау шалыңыз немесе мәліметтеріңізді қалдырыңыз !!!

 

Колледжи городов Казахстана

 

Университеты, колледжи, подготовительные курсы