Экономический колледж Университета Нархоз

Экономический колледж Университета Нархоз

Экономический колледж университета Нархоз был создан на основании приказа ЗАО «КазЭУ им.Т.Рыскулова» №01-05/53 от 17.05.2002 года как Экономический колледж-лицей в г.Талгар.

Филиал Учреждения колледжа в г.Алматы был создан решением заседания Совета директоров АО «КазЭУ им.Т.Рыскулова» (протокол №5 от 25 июня 2005 года).

В 2006 году 29 мая на заседании Правления АО «КазЭУ им.Т.Рыскулова» было принято решение о переносе головного головного корпуса колледжа по адресу: в г.Алматы, 10 мкр, дом 7Б, а филиала колледжа по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 40.

С 29 мая 2006 г. Экономический колледж университета Нархоз (Экономический колледж КазЭУ им.Т.Рыскулова, Экономический колледж Нового экономического университета) функционирует в г.Алматы.

Талгарский экономический колледж на данное время является дочерней организацией Экономического колледжа университета Нархоз.      __________________________________

Нархоз университетінің экономикалық колледжі Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дің 2005 жылғы 17 мамырдағы № 01-05 / 53 бұйрығы негізінде Талғар қаласындағы экономикалық колледж-лицей ретінде құрылды.

«Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ экономикалық колледжі» мекемесінің Алматы қаласындағы филиалы Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ директорлар Кеңесінің шешімімен құрылды (2005 жылғы 25 маусымдағы № 5 хаттама).

29 мамырда «Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ» АҚ Басқармасының отырысында колледждің бас офисін мына мекен-жайға ауыстыру туралы шешім қабылданды: Алматы қ., 7Б үй, және колледж филиалы: Талғар, Лермонтов көшесі, 40.

2006 жылдың 29 мамырынан бастап Алматыда Нархоз университетінің экономикалық колледжі (Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ экономикалық колледжі, Жаңа экономикалық университеттің экономикалық колледжі) жұмыс істейді.

Талғар экономика колледжі қазіргі уақытта Экономика университетінің экономика колледжінің еншілес кәсіпорны болып табылады.           ___________________________________

The Economic College of Narxoz University was created on the basis of the order of KazEU named after T.Ryskulov CJSC No. 01-05 / 53 dated 05/17/2002 as the Economic College-Lyceum in the city of Talgar.

The branch of the Institution “Economic College of KazEU named after T. Ryskulov” in Almaty was established by a decision of the meeting of the Board of Directors of JSC “KazEU named after T. Ryskulov” (Minutes No. 5 dated June 25, 2005).

In May 29, at a meeting of the Board of KazEU named after T. Ryskulov JSC on May 29, a decision was made to transfer the head headquarters of the college to the address: 10B, Almaty, house 7B, and the college branch to the address: Talgar, Lermontov St., 40.

Since May 29, 2006 the Economic College of the University of Narkhoz (Economic College of KazEU named after T.Ryskulov, the Economic College of the New Economic University) has been operating in Almaty.

The Talgar College of Economics is currently a subsidiary of the University of Economics College of Economics.

Заполните форму и ПОЛУЧИТЕ

ОТВЕТЫ на Интересующие

Вас ВОПРОСЫ!!!